วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คลิปวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเนื้อหาสาระ

คลิปต่างๆของการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ก้าวแรกของการเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื้อหาสาระ


นับว่าการศึกษาในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจาก ความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ที่ยังมีการ เจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง จากที่ก้าวมาแล้ว บัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยังเป็นที่ต้องการ อย่างมาก วิศวกรคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบ อาชีพได้หลายอย่าง ซึ่งหน้าที่ การทำงาน หลักๆ ของ วิศวกรคอมพิวเตอร์นั้นมีอยู่หลายแบบด้วยกัน สามารถแบ่ง ออกได้ดังนี้วิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Engineering)
วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ออกแบบและ ดูแลระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ CNE,System Admin ,Network Admin ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการ อย่างมากในปัจจุบัน เพราะการทำงาน บนคอมพิวเตอร์ กำลังเปลี่ยน รูปแบบไปเป็น การทำงานบนเครือข่าย แทนการทำงาน บนเครื่องเดียว (Standalone computer) CNE ทำงานในบริษัทด้าน ออกแบบเครือข่าย, ศูนย์คอมพิวเตอร์ของธนาคาร และบริษัทด้านอินเตอร์เน็ต
และมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้นวิศวกรคือผู้ที่นำศาสตร์ทางด้านต่าง ๆ มากมาย มาประยุกต์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบระบบ และ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทำการออกแบบและทดสอบหน่วยประมวลผล และอย่างอื่นอีกมากมายนับไม่ถ้วน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ตามทฤษฎีจะเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาศาสตร์ทางด้าน คอมพิวเตอร์ IT ถือว่าเป็นเหมือนนักบริหารของทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องรู้ลึกถึงระดับทฤษฎีและการทำงานอย่างละเอียดแต่ต้องเป็นผู้ที่ สามารถเลือกใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกได้เหมาะสมกับปัญหาที่ได้รับมอบ หมาย (ไม่ต้องเป็นห่วง รายวิชาในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทั้งศาสตร์ด้านวิศวกรรมและ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในทางปฏิบัติ ทั้งสองวิชานี้กลมกลืนและต้องพึ่งพากันเป็นอย่างมากอยู่แล้ว

โอกาสในการมีงานทำ

ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรคอมพิวเตอร์ ต้องปรับตัวรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลา เช่น ในขณะนี้การค้าทางอินเตอร์เน็ตกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแนวโน้มความต้องการจ้างงานคนทำงานในการ บริหารข่าวสารจัดการยังมีอีกมาก ยิ่งการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใด ความต้องการก็เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย เพราะข้อมูลข่าวสารสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารมีความสำคัญมากในการดำเนิน ธุรกิจ และในการแข่งขันด้านการตลาด
ลักษณะของงานที่ทำ


วิศวกรคอมพิวเตอร์ ต้องศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร

ต้องเข้าใจเป้าหมายของแต่ละระบบงานขององค์กรกำหนดเป้าหมายของการทำงานของระบบการทำงาน

ของคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเข้ามาในระบบงานคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบ การตัดสินใจ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการโดย รวม ทำงานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้
ควบคุมและรับผิดชอบงานในการจัดการข่าวสารทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบการวิเคราะห์ระบบ การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับระบบ การควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินการได้ตามต้องการ รวมถึงการนำเสนอรายงานต่อ ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจต้องเข้าใจในระบบงานต่างๆ ขององค์กร ตั้งแต่งานในระดับปฏิบัติการประจำวัน งานการบริหารจัดการข้อมูลภายนอกที่จะมีผลกระทบต่องานธุรกิจขององค์กร เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหาร

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร และความเกี่ยวเนื่องระหว่างเรื่องทั้งสาม หลักสูตรการเรียนมุ่งเน้นทางด้าน ทฤษฎี กฎ และ การฝึกฝนปฏิบัติของทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และ คณิตศาสตร์ รวมถึงการประยุกต์เข้ากับปัญหาทางด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์

วิศวกรคอมพิวเตอร์จะต้องเคยศึกษาการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงระบบการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์จะเรียนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล และ การสร้างส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ และ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ วิศวกรคอมพิวเตอร์อาจจะมีความรู้เน้นทางด้านฮารด์แวร์มากกว่าซอฟต์แวร์ หรือ มีความรู้พอ ๆ กันทั้งสองด้านก็ได้ แต่สิ่งที่โดดเด่นคือวิศวกรคอมพิวเตอร์จะมีความรู้ทางด้านการวิศวกรรมที่ดีด้วย

ปัจจุบันสาขาวิชาที่สำคัญในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คือ ระบบฝังตัว การพัฒนาอุปกรณ์ที่มีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ฝังตัวภายใน เช่น อุปกรณ์สื่อสารอย่าง โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นวิทยุระบบดิจิทัล เครื่องบันทึกวิดีทัศน์ระบบดิจิทัล ระบบเตือนภัย เครื่องถ่ายรังสีเอ็กซ์ และ เครื่องมือผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการการผนวกรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ฝังตัวหรือของอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

ประสบการณ์รุ่นพี่จากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์รุ่นพี่จากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตอนนี้กำลังเรียนคณะอะไร? สาขาอะไร?อยู่
? วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. KMUTT ค่า~ รู้จักมั้ยหว่า? มหาลัยเดียวกะบี้เดอะสตาร์อ่ะ >< (แต่กรูอยู่ที่นี่ได้เจอบี้แค่3ครั้ง เฮ่อ)2 สาขาที่เรียน เรียนยังไง เรียนอะไรบ้าง?
? จากชื่อแล้ว........ เราว่าต่อให้เป็นเด็กอายุไม่ถึงขั้นทำบัตรประชาชนก็พอจะเดาได้อ่ะนะ ไหนๆเดาว่าอะไรบ้าง???
* อ๊อกเหล็ก?
* ผสมปูน?
* ก่อสร้าง?
* เดินสายไฟ?
* ซ่อมไฟ?
* อะไรมากมายที่เกี่ยวกะงานลุยๆ

ก็อยากจะบอกว่า ถูกแค่ประมาณ 40%นะคะ

วิศวะไม่ได้ออกไปตะลุยอะไรมากขนาดนั้น 555 แต่ก็แล้วแต่สาขาวิชาด้วยล่ะ ถ้าเป็นพวก อุตสาหกรรม แมคคา อิเล็ก ไฟฟ้า เครื่องกล ระบบควบคุม อะไรพวกนี้จะเรียนเรื่องของไฟฟ้าและการเชื่อมเหล็กอะไรพวกนี้ ช็อปของเค้าก็จะหฤโหดกว่าหน่อย บางทีเข้าแล็ปไปไฟช็อตแปล๊บเลยก็มี เครื่องเฉือนเสื้อขาดไปก็มี นิ้วขาด หัวขาด คอขาด .... ไม่มีเว้ยค่ะ

แต่ว่าของเราเป็นคอมพิวเตอร์นะเคอะ เลยไม่ค่อยจะได้แล็ปอ๊อกเหล็ก 555 แอบสบายไปอย่าง

แต่จะเน้นไปด้านซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์แล้วก็ส่วนลึกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก สุดหุรูดของการทำงานในคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้

เรื่องการเรียนก็ ไงดีล่ะ

เพราะแผนการเรียนการสอนมันไม่เหมือนตอนมัธยมอ่ะ ไม่ต้องเช็คชื่อ ไม่จับตาเด็กที่กะลังเข้าเฝ้าพระอินทร์ บลาๆ บางทีก็ทำให้ไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ใช่มะ?

แต่ว่าถ้าตั้งใจเรียนจริงๆ มันก็ได้อะไรมากกว่าที่อาจารย์สอนนะเออ แบบของเราเรียนเบสิคอิเล็ก อาจารย์พูดเรื่องไปลาวจนเราจะหลับตาเดินไปได้อยู่แล้วเนียะ แล้วก็เรื่องความเป็นกลางฝ่ายพัน_ม___ อุ๊ย เซ็นเซอร์แล้วนะ ได้ความรู้มั่กมากเลยอ่ะ แหะๆ ซะเมื่อไหร่ ตั้งใจเรียนเถอะค่า ถึงอาจารย์จะพูดผสมยานอนหลับ ก็ หลับไปเถอะ (ไม่ใช่ละ)เราว่าเข้าส่วนที่ว่า เรียนอะไรบ้าง? ดีกว่า ไอ้ข้างบนเหมือนเราเผาอาจารย์ตัวเองอ่ะ

ตอนปี1 กรี๊ดกร๊าด น้องใหม่ สิ่งที่ควรทำคือ เหล่ เพราะคณะวิศวะจะมีผู้ชายหน้าตาดีอยู่เป็นกระจุกเยอะกว่าคณะอื่นค่ะไม่ใช่!!!! ที่เรียนในช่วงปี1 ก็จะมีเรียนเนื้อหาทั่วๆไปของมหาลัยที่ไม่ใช่วิชาภาค พวก แคล เคมี ฟิสิกส์ อะไรพวกนี้ค่ะ ก็เป็นเนื้อหาที่เรียนเมื่อมัธยมทั้งนั้นแต่รวบรัดกว่ามากถึงมากที่สุด แบบ 18 บทจบได้ภายใน 1 เทอม (จ๊อด) แต่ว่าไม่ได้โหดร้ายถึงขนาดทำไม่ได้นะคะ อาจารย์เค้าไม่ได้ตัดคะแนนอิงเกณฑ์ ส่วนใหญ่จะอิงกลุ่มซะมากกว่า ก็เลยพอจะทนได้ (ฟัน C ฟิสิกส์มาแบบใจหายใจคว่ำ แม่จ๋า )

ส่วนวิชาภาคของปี1 จะเริ่มที่การเขียนโปรแกรมด้วย C แล้วก็

Computer Exploration ที่เป็นเรื่องจับฉ่ายมากค่ะ คาบแรกอาจารย์จัดเคสมาให้เด็กชำแหละ O-o ว้าว ถอดกันอย่างเมามัน เราก็ดูๆไปไม่รู้จักซักอย่าง 555 คาบต่อไปก็สอนลง2 OS ในCPUเดียวกัน (เราลืมเรื่องนี้ไปหมดและ) แล้วก็เรื่องวงจรง่ายๆพื้นฐานแล้วก็ที่ประทับใจเรามาก

ทำรถค่ะ ว้าว ที่เขียนโปรแกรมแล้วให้รถเดินตามเส้นขาวอ่ะ เราว่าตอนนี้หลายโรงเรียนก็สอนเด็กทำแบบนี้กันแล้วแล่ะ

แล้วก็เรื่องแฟลชแอนิเมชั่น ที่อาจารย์ให้ทำเป็นโปรเจ็คสุดท้ายส่งแล้วพอมีความรู้เรื่องภาษาซีแล้ว เทอม2ก็จะมาสู่เรื่องDATA Structure มันเป็นเรื่องภาษาซีแบบเข้มข้น เป็นเรื่องการใช้ฟังค์ชั่นต่างๆในภาษาซี เรามึนมากค่ะวิชานี้ แบบว่าอัลกอริทึ่มมันเยอะมาก ยาวมาก =[]= กุตาย จำกันหัวบาน ได้C+มาได้ไงวะ

แล้วก็

DISCRETE MATHEMATICS FOR COMPUTER ENGINEERS คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง.... งงป่ะ? ไม่น่าแปลให้ฟังเลยอ่ะ เราก็ไม่ค่อยชอบชื่อไทยมัน 555 เป็นเนื้อหาเรื่องประมาณว่า ลอจิก (logical) ต่างๆ แผนผังการส่งต่อข้อมูลแบบง่าย การเขียน K-map ให้ถูกต้อง บลาๆ วิชานี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ สนุกดีค่ะ ถ้าเทียบกับอีวิชาดาต้าเมื่อกี๊อ่ะ (ไม่ค่อยยากแต่ก็ตกมีนกลางภาคมา ก๊าก ฟันได้แค่ B เน่าเฟะ - -")
ส่วนเนื้อหาเทอม2ที่เหลือก็ อังกฤษกับเลขธรรมดาๆค่ะเออใช่ ลืมบอก ภาคเราไม่มีเรียนการเขียนแบบวิศวะนะคะ ที่เค้าเรียนเหมือนสถาปัตย์ค่ะ เพราะภาคเราไม่ได้เอามาใช้เลย แอบเสียดายอยู่จริงๆนะ แต่ได้ยินมาว่างานจะเยอะเป็นเท่าตัว แต่ก็ได้ประสบการณ์ดี น่าลองนะ

พอเข้าสู่ปี2 ก็จะเริ่มเรียน


DIGITAL SYSTEM DESIGN
DIGITAL SYSTEM LABORATORY

2อันนี้จะเรียนส่วนของเลคเชอร์กับแล็บจ้า จะเป็นเรื่องของวงจรดิจิตอล เกทต่างๆ เหมือนภาคต่อจากdiscreteเมื่อกี๊ แล้วก็แล็บฮาร์ดเเวร์ที่จะทำโปรเจ็คส่งเทอมนี้เป็นชิ้นเป็นอัน ของกลุ่มเราทำเกมOX 555 ใช้โปรแกรมเวอริล็อกเขียน แล้วก็ต่อวงจรโปรติอุสเป็นวงจรการต่อแบบจำลองค่ะ สะดวกดีเวลารันจะเป็นแบบอนิเมชั่นเลย พอเราต่อผิดมันก็จะไม่ติดอะไรแบบนี้ โปรแกรมไฮโซมั่กมาก โปรแกรมนี้ใช้แทบจะทุกเทอมเลย เป็นโปรแกรมที่ขาดไม่ได้เลยนะเนี่ย

แล้วก็อีกอัน

PRINCIPLE OF PROGRAMMING LANGUAGES เรียนเกี่ยวกับประวัติภาษาโปรแกรมต่างๆ แล้วก็ให้ทำภาษาอื่นนอกจากซี เช่น ปาสคาล จาวา

ที่เหลือของเทอม2 ก็เลขสแตทธรรมดา กับไอ้ที่เราไม่คิดว่าจะได้เรียนที่คณะนี้เลย -*-ENGINEERING ECONOMICS เศรษฐศาสตร์ ......

เราเรียนวิดวะนะคะ..... แล้วเราก็มานั่งดูค่าดอกเบี้ย การคอมพาว การเรียกเก็บภาษี การเขียนกราฟดัชนี~ ป๊ะเจ้า อะไรเนี่ย.... แต่ว่าเรียนๆแล้วก็แอบได้ความรู้ของคณะนี้เลยค่ะ ก็ดีนะ แล้วทำให้เรารู้สึกว่าดีแล้วที่ไม่เลือกเศรษฐศาสตร์ (ได้ข่าวว่าเลือกบัญชีคณะแรก?)เข้าสู่เทอม 2 ปี2 ก็เรียนวิชาที่เราแม่ง รักที่สุด กรูรักที่ซู้ด !!!!!!


SIGNALS AND SYSTEMS
เป็นเรื่องของการส่งสัญญาณ input output ในเน็ตเวิร์ค แต่มันไม่ใช่เน็ตเวิร์คนะมันแยกกัน(เน็ตเวิร์คเรียนปี3เทอม2) อันนี้เรียนประมาณว่าในสายไฟมันส่งข้อมูลรูปแบบไหนอยู่อ่ะ แบบนั้นแล่ะ ออกมาเป็นสมการ ทฤษฎี แล้วก็ให้คำนวณออกมาโดยการ Different equationCIRCUIT AND ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERS
ELECTRIC CIRCUIT AND ELECTRONIC LABORATORY
2อันนี้ค่อยดูเป็นวิดวะหน่อยเนาะ 555 อิเล็ค....
ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมาก 555 จำเรื่อง V = IR พอค่ะ แล้วก็เรียนเพิ่มเติมจากวิชานี้จะสูตรนี้ไปแตกหน่อได้อีกมากมาย แล้วก็จะเยอะมากเป็นวงจรที่อลังการเข้าไปเรื่อยๆ สูตรก็จะเริ่มเพิ่มพูน แต่ถ้าเข้าใจเนื้อหาก็จะพอถูไถไปได้บ้างนะ มันจะงงตรงตัวแปรเยอะๆ สายไฟแยะๆ แล้วก็ ground = 0 V. นะคะ ^^ (บอกเพื่อ)

ส่วนแล็บก็จะต่อวงจรของจริงเลยค่ะ นี่ๆๆๆๆ เคยมีแล็บอันนึงอ่ะ ทำหม้อแปลงจิ๋วระเบิด อ๊าก ระเบิดดังปุ้ง แล้วก็ควันฟุ้งๆ ไหม้ๆ เร้าใจมากๆค่ะวันนั้น ฮา แล้ววันต่อมานี่ก็เลยฝังใจพอได้กลิ่นอะไรนิดหน่อยก็ถอดปลั๊กอย่างเดียว เฮ่อ เวรกำแล้วก็เรียนสังคม/พละ(งงล่ะเสะ มีเรียนพละด้วยล่ะ ^^เราลงปิงปองไป ฮ่า)/เลขเข้าสู่ปี3 แก่ขึ้น

งานนี้มีประชุมเชียร์ด้วย เราได้เป็นวีซ่า (VSA = Voice of Slim Ant = เสียงแห่งบางมด) หรือพูดอีกแบบนึง

"พี่ว๊ากฝ่ายแหกปากร้องเพลงมหาลัย" นี่เองค่ะ (หมดกันชื่ออันสวยหรู) แล้วก็สต๊าฟ(พี่ว๊าก) อ้อจริงสิ 3พระจอม (มหาลัยเรา,ลาดกระบัง,พระนครเหนือ) จะมีเชียร์เข้ม กับกีฬา3พระจอมทุกปีค่ะ ทุกปีจะรวมตัวกันแบบนี้แต่ละปีจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพส่วนปีนี้กีฬา3พระจอมนี่จัดที่ไหนหว่า บางมดไม่ก็ลาดกระบังนี่แล่ะ ถ้าจัดที่ไหนเราจะมาบอกแล้วกันนะจ๊ะ ^^ เผื่อมีใครเรียน3ที่นี้นะ (รู้แน่ๆคือต่าย(ไทโมะ) ใช่มั้ยเทอ?)

เข้าสู่โหมดเรียน(เราพานอกเรื่องอีกแล้ว)

เพิ่งเรียนเพิ่งตายกันมาเอง 555

DATABASE การเก็บฐานข้อมูลค่ะ ก็อย่างเวลาเราสมัครงาน กรอกใบความเห็น หรืออะไรที่เกี่ยวกับรวมๆข้อมูล ก็จะเก็บในฐานข้อมูลพวกนี้อ่ะ ของเราก็จะเรียนเรื่อง SQL , PHP อะไรพวกนี้ แล้วก็สร้างเว็บดาต้าเบสค่ะ


COMPUTER ARCHITECTURE สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เรื่องของระบบโครงสร้างภายในของคอม ส่วนลึกสุดกู่ไม่กลับของระบบ memory ต่างๆในคอม การออกแบบชิป ภาษาAssembly การทำ SAP -1 ค่ะ


PRINCIPLE COMMUNICATION นี่คือ Signals ภาค2 555 เป็นเรื่องของการส่งข้อมุลในสายอีกนั่นแล่ะค่ะ แต่วิชานี้มันจะลง MATLAB มากขึ้น(โปรแกรมเขียนสมการให้ทำงานต่างๆ อย่างพล็อตกราฟ)LAB INTERFACE เป็นวิชาเรื่องฮาร์ดเเวร์การต่อวงจรโดยใช้ ATMEGA 8 หรือเมก้าต่างๆ แล้วแต่ความเหมาะสมกับโปรเจ็คที่เราจะทำ ของกลุ่มเราทำเกม ซูโดกุ 4X4 ฮ่าๆ น่ารักมั้ยๆ ^^ แต่ยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะ เพื่อนเราเขียนให้มันออกมันเป็นตัวเลขหมดแล้วแต่ยังไม่มีเวลาทำเพิ่ม ก็งานมันกระจุกตูดอยู่ เลยยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ เฮ่อ เรื่องของเรื่องก็คือเราต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแอสเซมบลี(Assembly) หรือภาษาเครื่องเขียนคำสั่งออกมาค่ะ วันนี้ก็เพิ่งสอบมา 555 เหล่ใหญ่เลย ก๊าก

JAVA อันนี้เป็นวิชาเลือกเค่อะ พอเข้าปี3เเล้วจะเริ่มลงวิชาเลือกกัน แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะเราเห็นจาวามันน่าลงดีเลยลงเพราะวิชาอื่นมันไปทางฮาร์ดแวร์เลยไม่สนใจเท่าไหร่ การเรียนจาวาก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการแปลงไฟล์ xml เป็น html ค่ะ แล้วก็เรื่องของ GUI ที่จะเป้นการใช้กราฟฟิคต่างๆของจาวา พวกรูปวาด การทำงานบนหน้าจอต่างๆ อะไรแบบนี้

แล้วก็เรียนสังคม(อีกและ) เลขไม่เรียนแล้วค่ะ พอขึ้นปี3เเล้วจะเริ่มเนื้อหาของวิชาภาคล้วนๆแล้ว


หมดและ ที่เราเพิ่งผ่านพ้นมา3 สาขาที่เรียนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
? โห เยอะเเยะมหาศาล เขียนโปรแกรมเป็น เป็นสกิลแปลกๆหลายๆอย่าง ต่อวงจรขนาดเล็กได้ ได้ความรู้ทั่วๆไปแบบต้องมาลองเองอ่ะถึงจะรู้ แล้วก็โหลดบิท เล่นเกมเก่งขึ้นเยอะ (2อันหลังไม่เกี่ยว ก๊าก แค่ห้องภาคเน็ทมันแรง)

วิทยากร ออกแบบชิป เครือข่ายเน็ตเวิร์ค เดินทางเข้าโลกดิจิตอลได้(ไม่ใช่ละ)

แล้วก็ถ้าเก่งๆก็จะได้ทำงานพวก IBM รอยเตอร์ ไมโครซอฟต์ อะไรแบบนี้เลยนะ อื้ม!4 อยากบอกน้องๆที่เลือกคณะนี้ว่า?

? เราคงจะบังคับฝืนใจใครให้เลือกคณะไม่ได้หรอกนะ น้องๆที่อยากเลือกคณะที่ตัวเองชอบ ก็คงจะต้องดุว่าเราชอบอะไร แต่บางคนก็ชอบหลายอย่างปนกันจนเลือกไม่ถูกว่าตัวเองจริงๆแล้ว ถนัดอะไรกันแน่ใช่มั้ย??

เราก็เป็นนะ ตอนอยู่มอ6แล้วจะเลือกคณะ

เราอยากเข้าบัญชีมาก เพราะพี่ที่เป็นญาติเราเค้าจบบัญชี ธรรมศาสตร์ เราก็อยากเป็นบ้าง เลขเราก็ชอบอยู่ ก็เลย อืม อยากเรียนเพราะมีเเรงบันดาลใจเรื่องนี้

สถาปัตย์ อันนี้เราก็ดูๆอยู่ เพราะจบมาแล้วก็ทำงานได้หลายอย่างนะ เราก็ชอบวาดรูป(วาดเล่น) แหม

วิศวะ ไอ้นี่สิ ไม่มีอิมเมจความเป็นเด็กวิดวะในหัวเลยนะตอนเรียนมัธยม ตอนสอบพื้นฐานวิดวะเราได้คะแนนแค่ 20กว่าๆเองอ่ะ ได้น้อยสุดในกลุ่มเลยด้วย ก็เลยคิดว่ายังไงเลือกไปกูก็ไม่ติดอยู่ดีแต่เรารู้จักพระจอมเกล้าก็เพราะรุ่นพี่เข้าโควต้าได้ ติดกันหลายคนอยู่ และแม่เราก็จบโทจากที่นี่ เราก็เริ่ม2จิต2ใจแล้ว ว่าจะเอามั้ยเนี่ย

ตอนสอบวิชาเฉพาะนี่ เราลงแม่งทุกอย่างเลยอ่ะ ฮ่า ความเป็นครู สถาปัตย์ พื้นฐานวิดวะไอ้พื้นฐานวิดวะนี่กะสอบพอขำๆ เท่านั้นเองนะ พูดจริงๆแต่คะแนนโอเน็ทมันก็พอจะเลือกได้นิดหน่อยก็เลยเลือกไปเผื่อฟลุก เหอเหอ

ที่เราเลือกไว้ก็มี
1. บัญชี จุฬา
2. วิดวะคอม บางมด
3. วิดวะอุต บางมด
4. วิดยาคอม มธ

อันดับ1ปิ๋วไป เเล้วได้อันดับ2แทนงงล่ะสิว่าทำไมเราไม่เลือกสถาปัตย์ซักอัน เพราะคะแนนสูงเวอร์อ่ะ แล้วที่เราอยากเข้าก็มีสถาปัตย์จุฬา อยากเข้ากลุ่มซูโม่ 555 แค่นี้แล่ะเหตุผล เราอยากเรียนใกล้บ้าน ถ้าเราอยู่แถวลาดกระบังเราก็อาจจะเลือกสถาปัตย์ลาดกระบังไปเลย (จะได้อยู่กะต่าย อ๊าย) สถาปัตย์บางมดต้องเรียน นู่นแน่ะ บางขุนเทียน = = " แถมตอนที่เราลงโควต้าสถาปัตย์ที่นี่ไปมันมีปัญหาอะไรไม่รู้เยอะแยะ เหมือนเค้าเคลียร์กับครูแนะแนวเราไม่รู้เรื่องอ่ะ เราเลยไม่เอา

เราก็เลย ตัดไปดื้อๆ เพราะเหตุผลที่มันไม่ค่อยจะฟังขึ้นเท่าไหร่ ก๊ากเท่านี้ล่ะค่ะ ใครที่กำลังเลือกที่เลือกทางให้ตัวเอง ก็อยากจะให้เลือกคณะอย่างไม่ประมาทนะ ไม่ใช่ทะลึ่งเลือก หมอ จุฬา , หมอฟัน จุฬา, วิดวะ จุฬา, เศรษฐศาสตร์ จุฬา เลือกที่อื่นเผื่อๆบ้างนะเฮ้ย ถ้าเอ็งหลุดไปหมดจะเสียใจทีหลัง อย่าคิดว่าคะแนนสอบกรูเยี่ยมที่สุด อาจจะมีคนเก่งกว่าเราจนคิดไม่ถึง เราจะหลุดไปง่ายๆนะ อย่าไปเชื่อพวกที่พูดว่าทำไม่ได้ๆ แต่จริงๆมันทำได้หมดนะ อย่างเพื่อนเรา ตอนที่ไปสอบสมัครฝึกงาน IBM มันก็บอกอยู่ว่าทำไม่ได้ๆ แต่พอผลออกมามันติด IBM อยู่คนเดียวของภาคก็ เราเชื่อค่ะว่าหลายคนยังไม่รุ้ทางไปของตัวเอง ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรกันแน่ อย่าไปเกร็งค่า ก็คุยๆกับเพื่อนบ้าง คุยๆกับพี่ๆที่เรียนจบไปแล้วบ้าง อะไรแบบนี้ จะได้เข้าใจขึ้น อย่าไปคิดว่าตามเพื่อนตามพี่อะไรนะ ถ้าคิดว่าเหมาะกะเราก็เอาเถอะ พอเรียนแล้วไม่ใช่ก็เริ่มต้นใหม่ (เเต่เราขี้เกียจเริ่มต้นใหม่และอ่ะ เหนื่อย 555 อุตส่าห์เรียนใกล้จบและ )อุ้ย สาระกองพะเนิน มีแอบหลุดไปบ้างนิดๆหน่อยๆ ไม่เคยทำอะไรสาระขนาดนี้นะ 555

สาเหตุที่เรามาทำแท็ควันนี้

เพราะเรายังไม่ได้อัพรูปที่เหลือ 5555

บ๊ายบาย~

ซียูว~